Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Ученици

Правила понашања

Пронађите све неопходне информације везане за правила понашања у нашој школи.

Опширније...

Правила понашања - Родитељи

На овој страни можете пронаћи све информације неопходне ђачким родитељима у вези са правилима понашања.

Опширније...

Правила понашања - Наставници

Огласна табла за наставнике садржи информације везане за правила понашања наставника и њихове обавезе у школи.

Опширније...

II ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

 

Члан 11.

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима, а школа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева прописаних законом;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања:
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно васпитном процесу уколико права из тачке 1) до 9) овога члана нису остварена;
11) остваривање свих права ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом и општим актима школе;
12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.
Школа је дужна да обезбеди све услове за остваривање права ученика из става 1. овог члана.

 

Члан 12.

Ученик, родитељ односно старатељ ученика може да поднесе пријаву директору школе у случају повреде права из члана 11. ових Правила или непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од дана наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у школи дужан је да пријави директору, односно Школском одбору кршење права ученика.

 

Члан 13.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу:
1) да редовно похађа наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да уредно извршава своје школске обавезе;
2) да не закашњава на наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
3) да се придржава Правила понашања и других општих аката школе у просторијама школе, школском дворишту и на другим местима на којима се изводи образовно-васпитни рад;
4) да се придржава одлука директора и органа школе;
5) да се пристојно понаша према другим ученицима, запосленима у школи, родитељима ученика и трећим лицима и да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обрати дежурном наставнику или одељењском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у школи;
6) да савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних Школским програмом, да прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
7) да у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења различитих облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
8) да не омета извођење наставе и не напушта час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
9) да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
10) долази у школу најкасније 10 минута пре почетка часа, а после знака за почетак наставе да се налази на свом радном месту, спреман за почетак часа;
11) да у школу долази прикладно одевен за радне активности у школи, брине се о личној уредности и хигијени, хигијени радних просторија и школске средине;
12) да води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, односно личним стварима, а посебно за време трајања школских одмора;
13) да чува имовину школе, чистоћу и естетски изглед школских просторија, као и имовину других организација за време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван школе;
14) да се стара о очувању животне средине и да се понаша у складу са правилима еколошке етике.

 

Члан 14.

Ученик је дужан да чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје школа.
Ученик је дужан да родитељу, односно старатељу да на увид и потпис ђачку књижицу у коју одељењски старешина уписује успех, васпитне и васпитно-дисциплинске мере и похвале.
Ученик који изврши преправљање или дописивање података у ђачкој књижици, сведочанству и другим јавним исправама или у школској евиденцији подлеже дисциплинској одговорности.

 

Члан 15.

Ученику је у школи забрањено:
1) да уноси оружје, оруђе, пиротехничка и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;
2) уништавање, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
3) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју издаје друга организација;
4) уништавање или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
5) да уноси односно користи алкохол, дуван, опијате, наркотичка средства или психоактивне супстанце или да подстрекује, помаже или даје ова средства другим ученицима;
6) понашање којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи и који доводе до њиховог физичког и психичког повређивања;
7) самовољно решавање међусобних сукоба или сукоба са другим лицима у простору школе физичким обрачуном и употребом оружја и оруђа;
8) пушење у просторијама школе или школском дворишту;
9) да употребљава мобилни телефон, електронске уређаје и друга средства у сврхе преваре у поступку оцењивања;
10) да омета извођење наставе (конзумира храну и пиће на часу, жваће жваку, прича на часу и поред опомене наставника, користи мобилни телефон, ласерске технике и друга техничка средства којима се ремети ред на чау и сл.) и других облика образовно-васпитног рада у свом или другом одељењу,
11) да улази у зборницу и друге службене просторије школе без позива односно одобрења;
12) да се задржава на ходницима школе за време часа;
13) да неоправдано изостаје са наставе;
14) да неоправдано касни на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
15) да излази из школског дворишта за време одмора;
16) стварање нереда у ходницима и другим просторијама школе (трчање, лупање вратима, нагињање преко гелендера и прозора, прескакање ограде, прављење буке, бацање петарди, спуштање низ гелендере и слично) и стварање нереда у школском дворишту;
17) нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта (бацање отпадака, уништавање саксија и садница, писање по зидовима, школском намештају, опреми, училима и сл);
18) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика.

 

Члан 16.

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи, разумевању и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.
Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, педагога или дежурног наставника.
Ако је ученик дошао до сазнања да му је нанета неправда, заштиту свог права затражиће од одељењског старешине или дежурног наставника;
Најстроже је забрањено физичко обрачунавање и самовољно решавање међусобних сукоба у објекту и простору школе.

 

Члан 17.

Ученици су у обавези да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленим, у школи као и за време посета и остваривања других облика образовно-васпитне активности ван школе.
Међусобне неспоразуме ученика и наставника решава одељењски старешина, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, директор школе у сарадњи са школским психологом и педагогом.

 

Члан 18.

Ученик који се непримерено, грубо, агресивно и сл. понаша према ученицима, запосленима и другим лицима, подлеже дисциплинској одговорности.

 

Члан 19.

На знак за почетак часа ученик је дужан да буду на свом месту са припремљеним прибором за рад. За време трајања часова у просторијама и објекту школе сви ученици и запослени дужни су да обезбеде ред и мир. Није дозвољено задржавање на ходницима за време наставе, после наставе и за време евентуалног губљења часова.
Својевољно напуштање часа сматраће се дисциплинским прекршајем и повлачи одговорност ученика.
За време трајања одмора ученицима је забрањен излазак из школског дворишта. Због безбедности ученицима није дозвољено да за време великог одмора излазе из школског дворишта ради набавке ужине.

 

Члан 20.

Ученици чине повреду дужности уколико закашњавају на наставу и друге активности у школи.
Ученици су обавезни да уредно похађају часове допунске и додатне наставе у које су, према индивидуалним потребама, укључени.

 

Члан 21.

У току коришћења просторија школе (учионица, трпезарије, библиотеке, сале за физичко васпитање са свлачионицама, школског дворишта) ученици и запослени обавезни су на уредност и посебну пажњу.

 

Члан 22.

Дужност редара је да:
– припрема средства и услове за наставу (креда, сунђер, обрисана табла и сл);
– обавештава наставника о одсуству ученика;
– чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као и да се стара о хигијени учионице;
– пази на ред и дисциплину у одељењу за време одмора или у одсуству наставника;
– пријављује свако оштећење школске или личне имовине одељењском старешини или дежурном наставнку.

 

Члан 23.

Ако је ученик дошао до сазнања да му је неко право ускраћено, заштиту истих затражиће од одељењског старешине, психолога и педагога, па од директора школе.
Када је ученику у Школи нанета повреда или учињена материјална штета, има право да је пријави одељењском старешини или дежурном наставнику ради предузимања одговарајућих мера.

Члан 24.

Непоштовањем Правила понашања и општих аката школе ученик може да учини: лакшу повреду обавеза ученика, тежу повреду обавеза ученика и повреду забране.
Лакше повреде обавеза ученика утврђене су Статутом школе и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.
Теже повреде обавеза ученика прописане су Законом о основама система образовања и васпитања.
Забране дискриминације, злостављања, занемаривања и страначког деловањапрописане су Законом о основама система образовања и васпитања.

 

Члан 25.

Ученик може да одговара само за повреду обавезе и повреде забране које су у време извршења биле прописане Законом о основама система образовања и васпитања, посебним законом или општим актом.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреду обавезе учињене у школи или за време извођења образовно-васпитног рада који се изводи ван школе.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

Члан 26.

Ученик, односно његов родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик намерно или из крајње непажње нанесе школи, у складу са законом.

 

Члан 27.

Ученици могу да изостану из школе само у оправданим случајевима.
Одељењски старешина води рачуна да ученик редовно похађа наставу.
Одељењски старешина је дужан да обавести родитеља, односно старатеља ученика који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе. Обавештење се шаље препорученом поштом са повратницом а изузетно путем телеграма.
Ако родитељ, односно старатељ по пријему овог обавештења не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу, школа одмах обавештава јединицу локалне самоуправе – Општину Врачар ради покретања прекршајног поступка према родитељу.
Ради спровођења одредби става 4. овог члана, одељењски старешина је дужан да секретару школе писаним путем да податке о ученику који нередовно похађа наставу или је престао да похађа наставу, да наведе податке о ученику, родитељу односно старатељу, од када ученик не долази у школу и шта је школа предузела.

 

Члан 28.

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације. Изостанци ученика који се у том року не оправдају, евидентирају се као неоправдани изостанци.
Изостанак ученика правда се лекарским оправдањем школског односно изабраног лекара, потврдом спортског клуба и сл..или оправдањем родитеља односно старатеља. Родитељ може у писаној форми правдати изостанке ученика до три дана.
ученика.
Изостајање ученика ради учешћа у различитим видовима спортских, културних или научних активности (радионица, семинара, културно-уметничких манифестација, као и спортских обавеза – припрема за такмичење или такмичење – до три дана правда одељењски старешина уз писану молбу родитеља који уз молбу доставља оправдање спортског клуба или друштва које ангажује ученика.

 

Члан 29.

Одељењски старешина одобрава ученицима одсуство са наставе до три радна дана.
Директор школе одобрава одсуство са наставе ученицима до 10 дана.
Наставничко веће одобрава одсуства са наставе ученицима преко 10 радних дана непрекидно.

Члан 30.

Свака злоупотреба или подношење нелегалног уверења, оправдања и другог документа од стране ученика повлачи дисциплинску одговорност ученика, а ако у томе учествује родитељ или здравствена установа, школа ће обавестити руководство установе и опоменути родитеље.

 

Члан 31.

Ученик може бити привремено или за одређену школску годину ослобођен наставе физичког васпитања у целини или делимично.
Наставничко веће доноси одлуку о ослобађању ученика од физичког васпитања на основу предлога изабраног лекара.

 

Члан 32.

Ученик основне музичке, односно балетске школе може бити ослобођен похађања наставе изборног предмета у школи, на захтев родитеља, односно старатеља.
Одлуку о ослобађању ученика из става 1. овог члана доноси Наставничко веће, на основу потврде о својству ученика коју издаје основна музичка, односно балетска школа.