Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265
 

Ученички парламент

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Према Закону о основама система образовања и васпитања и у овој школској години биће конституисан Ученички парламент школе, састављен од по два ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда, изабраних демократски, на часовима одељенског старешине. По потреби, у рад парламента ће бити укључени и ученици од 6. до 8.  разреда. Координатори ће бити Невена Влајић и Светлана Павловић. Подршку ученицима пружаће и разредне старешине, учитељи, стручни сарадници и директорка школе. Парламент ће се састајати најмање једном месечно.

 

Ученички парламент може да се бави:

 

 1. Давањем мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, директорки, савету родитеља. Предлог тема појединачних области деловања:
 • Безбедност и одговорност ученика (Права и обавезе, Кућни ред у школи, дежурство ученика, правила понашања и облачења, формирање Кутије поверења и организовање Дана помирења,  организација „Форум театра“)
 • Настава и учење (посебно интердисциплинарна настава и угледни часови, план писмених и контролних вежби)
 1. Организовањем или учешћем у организацији слободних и ваннаставних активности, спортских (турнири спортски и шаховски) и других такмичења, културних и забавних програма (представе, приредбе)
 2. Предлагањем чланова стручног актива за развојно планирање и тима за самовредновање школе из редова ученика и избором представника у другим органима школе
 3. Разматрањем односа и сарадње ученика са наставницима, стручним сарадницима, осталим запосленим у школи и другим ученицима;
 4. Обавештавањем осталих ученика о питањима од значаја за школски живот.

Септембар - Октобар

 • Конструисање Ученичког парламента
 • Информисање чланова о Програму и Пословнику Ученичког парламента у основној школи „Светозар Марковић“ и његово усвајање за школску 2022/23.
 • Информисање о организационој структури школе и Годишњем плану рада школе
 • Избор председника, заменика председника, записничара Ученичког парламента и представника у:
 • школском тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 • школском одбору (посматрач, без права одлучивања)
 • Активу за развојно планирање и тиму за самовредновање школе
 • Општинском ученичком парламенту и канцеларији за младе
 • Договор о учешћу у организацији Дана школе 20. октобра
 • Утврђивање рокова и обавеза у вези са реализацијом програма рада
 • Извештај о упису ученика у средње школе 2021/22. године
 • Техничке потребе за рад Ученичког парламента (диманика одржавања састанака, формирање вајбер групе `Ученички парламент`)
Новембар - Децембар
 • Покретање хуманитарних акција у школи
 • Учешће у раду општинског Ученичког парламента (конституисање парламента, решавање питања, давање предлога, такмичење у дебати)
 • Учешће у изради школског сајта
 • Формирање огласне табле Ученичког парлмента
 • Подношење иницијатива за унапређење живота и рада школе
 • Реализација Новогодишњег базара
Јануар - Фебруар
 • Евалуација реализованог програма у првом полугодишту
 • Припрема спортских активности
 • Школски успех ученика у првом полугодишту
 • Разговор о изостајању ученика са наставе
Март - Април
 • Анализа свакодневне организације рада у школи, кућни ред
 • Организовање посета/излет
 • Учешће на Београдском маратону
 • Реализација једне акције у корист ученика
Мај - Јун
 • Учешће у избору Ученика генерације 2022/23. године
 • Презентовање Извештаја о раду Ученичког парламента (анализа, оцена и договор око будућих смерница рада)
 • Разговор о наставку школовања, листа жеља школа и смерова за генерацију матураната