Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Наставници

Правила понашања

Пронађите све неопходне информације везане за правила понашања у нашој школи.

Опширније...

Правила понашања - Ученици

На овој страни можете пронаћи све информације неопходне ученицима у вези са правилима понашања у школи.

Опширније...

Правила понашања - Родитељи

На овој страни можете пронаћи све информације неопходне ђачким родитељима у вези са правилима понашања.

Опширније...

III НАСТАВНИЦИ И ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ

 

Члан 33.

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у школи.

 

Члан 34.

Сви запослени имају право на:
1) поштовање личног и професионалног достојанства,
2) дневни одмор,
3) да на примерен начин изнесу своје мишљење и примедбе,
4) благовремену и потпуну информацију,
5) рад у чистом и безбедном окружењу.

 

Члан 35.

Запослени је нарочито дужан:
1) да редовно и на време долази на посао;
2) да благовремено обавести директора или секретара школе о спречености за рад и достави потврду о привременој спречености за рад;
3) да рад обавља у одређено радно време и да се за време рада не удаљава са свог радног места без сагласности овлашћеног лица;
4) да чува имовину школе, да се према њој односи са пажњом доброг привредника;
5) да улаже личне и стручне способности при раду и да рационално користи средства за рад;
6) да лично и савесно обавља свој посао, да извршава своје радне обавезе и дужности које произилазе из послова на које је запослени распоређен;
7) да чува пословну тајну;
8) да стално усавршава своје радне и стручне способности;
9) да се придржава заштитних мера при раду;
10) да извршава одлуке надлежних органа;
11) да долази на посао прикладно одевен;
12) да се придржава закона, Правила понашања у ОШ „Светозар Марковић“ и других општих аката школе.

 

Члан 36.

Запосленима у школи забрањено је:
1) извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;
2) неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених;
3) да уноси односно користи алкохол, опијате, наркотичка и друга средства са психоактивним дејством,
4) подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе;
5) подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе;
6) да у школу или круг школе уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених односно нанети штета школској и личној имовини;
7) неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи, брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података;
8) уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне исправе;
9) непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције;
10) наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном односу, а ради оцењивања, односно полагања испита;
11) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава који смањују радну способност;
12) одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старатељима;
13) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом установе, родитељу, односно старатељу;
14) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права детета, ученика или другог запосленог;
15) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада, односно за време незаконите обуставе рада или штрајка;
16) злоупотреба права из радног односа;
17) незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином установе;
18) неоправдано одсуство са рада;
19) друге повреде радне обавезе у складу са посебним законом.

 

Члан 37.

Запосленима у школи није дозвољено:
1) да самовољно решава међусобне сукобе употребом физичке силе;
2) недостојно, увредљиво или на други начин непримерено понашање према осталим запосленим, родитељима и странкама и ометање других радника на раду;
3) присвајање, уништавање или намерно оштећење имовине школе;
4) пушење у просторијама школе и школском дворишту.

 

Члан 38.

Запослени је дужан:
1) да о свом изостајању са рада на време обавести директора школе, а у његовом одсуству секретара школе или психолога ради благовременог организовања замене. Свако неоправдано изостајање или необавештавање руководиоца школе о изостајању са посла или закашњавању, сматра се повредом радне обавезе;
2) да долази на посао прикладно одевен и да својим изгледом васпитно делује на ученике,
3) да користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал само у службене сврхе;

 

Члан 39.

Непоштовањем Правила понашања и општих аката школе запослени може да учини: лакшу повреду радне обавезе, тежу повреду радне обавезе и повреду забране.
Лакше повреде радне обавезе утврђене су Правилником о раду.
Теже повреде радне обавезе прописане су Законом о основама система образовања и васпитања.
Забране дискриминације, злостављања, занемаривања и страначког деловања прописане су Законом о основама система образовања и васпитања.
Запослени може да одговара само за повреду обавезе и повреде забране које су у време извршења биле прописане Законом о основама система образовања и васпитања, посебним законом или општим актом.

 

Члан 40.

Директор руководи радом школе.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности школе.
Да би се делатност школе успешно обављала, директор школе сарађује са родитељима ученика и са другим организацијама.

 

Члан 41.

Наставник је дужан да:
1) долази у школу најкасније десет минута пре почетка наставе и других облика рада, односно свог првог часа;
2) одлази на време на часове;
3) организује час и одржава дисциплину на часу;
4) да поштује распоред дежурстава који му одреди директор школе;
5) на крају сваког часа, односно наставе напусти учионицу тек пошто из ње испрате све ученике;
6) после часа дневнике врати у зборницу на предвиђено место,
7) води потпуно, благовремено и савесно евиденцију за коју је задужен,
8) наставник који је организовао допунски час или друге активности дужан је да брине о боравку ученика у школи од почетка ових активности до њиховог завршетка.

 

Члан 42.

Распоредом дежурства директор одређује дежурство наставника, време и место дежурства и одређује главног дежурног наставника.

 

Члан 43.

Главни дежурни наставник обавезан је да:
1) на дежурство дође 30 минута пре почетка наставе и води рачуна о благовременом почетку и несметаном извођењу наставе; главни дежурни има тај задатак све до трајања његовог последњег часа;
2) у случају недоласка неког наставника обавести директора и психолога школе како би се предузеле мере за обезбеђивање замене;
3) координира рад осталих дежурних наставника;
4) решава евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој општој безбедности у школи;
5) води књигу дежурног наставника и у њу уписује све промене које су од значаја за живот и рад у школи.

 

Члан 44.

Дежурни наставник је дужан да:
1) на дежурство дође 20 минута пре почетка наставе;
2) обавља дежурство у делу школе предвиђеном распоредом дежурства;
3) води рачуна да ученици у реду и без гурања улазе у школу
4) стара се да се за време великог одмора ученици не задржавају у учионицама и ходницима;
5) о свим уоченим променама обавештава главног дежурног наставника;
6) извршава налоге главног дежурног и омогућава безбедан улазак и излазак из школе.

 

Члан 45.

Одељењски старешина брине о укупном животу, раду и успеху својих ученика, а нарочито:
1) остварује сталан увид у рад и владање ученика у школи и ван ње, остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима;
2) води уредно дневник рада односно разредну књигу и другу прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и благовремено прати реализацију распореда часова у свом одељењу; редовно прати оцењивање ученика и указује предметним наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у полугодишту ради утврђивања закључне оцене;
3) на основу лекарског оправдања или оправдања родитеља или старатеља правда изостанке ученика;
4) води рачуна да ученик редовно похађа наставу; обавештава родитеља, односно старатеља о ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе; стара се да школа одмах обавести јединицу локалне самоуправе ако родитељ, односно старатељ по пријему обавештења не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу;
5) у сарадњи са психологом и секретаром школе, по потреби обавештава и друге надлежне органе о изостајању ученика, престанку похађања наставе или његовом понашању;
6) у ђачку њижицу уписује обавештења за родитеље или старатеље и контролише да ли су их примили;
7) брине о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других ваннаставних активности ученика;
8) води рачуна о потреби појачаног васпитног рада са ученицима, изриче васпитне мере и учестсвује у васпитно-дисциплинском поступку
9) упознаје ученике са Правилима понашања у школи, правима, обавезама и одговорностима ученика, васпитним и васпитно-дисциплинским мерама, као и донетим одлукама стручних и других органа у школи,
10) сарађује са родитељима односно старатељима ученика путем сталних непосредних контаката и држи родитељске састанке, обавештава родитеље или старатеље о понашању, успеху ученика, изостанцима и пружа информације о другим активностима школе.

 

Члан 46.

Дужност стручних сарадника је:
1) да својим стручним знањем и саветодавним радом унапређују образовно-васпитни рад у школи и пружају стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима по питањима која су од значаја за образовање и васпитање;
2) остварују сарадњу са ученицима, родитељима односно старатељима ученика
3) извршавају обавезе утврђене Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника.

 

Члан 47.

Дужности запослених који обављају администравно-финансијске послове (секретар, шеф рачуноводства, административно-финансијски радник) су:
1) дасе коректно и са уважавањем опходе према ученицима, родитељима, запосленима и другим лицима,
2) да пруже заинтересованим лицима тражену информацију или их упуте на онога ко ту информацију поседује,
3) да свој посао предвиђен актом о систематизацији радних места обављају савесно, благовремено и стручно.

 

Члан 48.

Дужност помоћно-техничких радника (спремачица и домара школе) су да::
1) редовно одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена;
2) помажу у раду дежурним наставницима и у сарадњи са њима утврђују разлоге за долазак у школу страних лица, прате њихово кретање и предузимају мере да се очува ред и мир, и посебно безбедност ученика, запослених и имовине школе;
3) дежурају према утврђеном распореду и сменама и не удаљавају се са радног места без дозволе секретара или директора школе, а нарочито за време одмора;
4) обезбеђују стално дежурство једног радника на улазу ради контроле уласка у зграду и давања потребних информација родитељима и странкама;
5) на време достављају потребан материјал за наставу, уколико то није стављено другим радницима у надлежност;
6) радник прве смене предаје учионице и остале просторије раднику друге смене;
7) спремачице пријављују оштећење и кварове на инсталацијама, инвентару и другој опреми домару школе;
8) домар школе свакодневно прегледа учионице, радионице и остале просторије у школи и утврђује стање објекта и опреме;
9) по завршетку рада предузимају мере да се обезбеде објекти школе, закључају, погасе светла, провере водоводне, грејне и друге инсталације
10) се пристојно опходе према ученицима, родитељима, запосленима и другим лицима,
11) поштују одлуке секретара и директора школе.

 

Члан 49.

Дужност свих запослених у школи је:
1) да свој посао предвиђен актом о систематизацији радних места обављају свесно, благовремено и у што краћем року;

2) да обавесте директора школе о изостајању са посла ради обављања службених послова за школу.