Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265
 

Школа без насиља

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА

Интерни протокол за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

Унутрашња заштита мрежа (у даљем тексту УЗМ) дефинише ко, када и како реагује у случајевима свих облика и нивоа насиља у школи „Светозар Марковић“, Београд.
Садржај овог документа је у сагласности са „Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занмаривање“, који је објављен у Сл. Гласнику РС бр. 30/2010. којим се регулише област спречавања насиља у школама у Србији.
Под насињем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.
Следи преглед ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРЕМА НИВОИМА НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА!

Први ниво

prvi-nivo

Други ниво

drugi-nivo

Трећи ниво

treci-nivo

Први ниво, интервенција

prvi-nivo-intervencija

Други ниво, интервенција

drugi-nivo-intervencija

Трећи ниво, интервенција

treci-nivo-intervencija

ОСТАЛЕ ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

Забрана насиља, злостављања и занемаривања у установи односи се НА СВАКОГА – ученике,запослене, родитеље и трећа лица.
Школа је дужна да обезбеди услове за сигурно и подстицајно одрастање и развој ученика, заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања и социјалну реинтеграцију детета и ученика које је извршило, односно било изложено насиљу, злостављању или занемаривању.
Школа је дужна да упозна све запослене, децу, ученике и родитеље са њиховим правима, обавезама и одговорностима, прописаним законом, Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, , злостављање и занемаривање и другим подзаконским и општим актима.
Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у остваривању образовно-васпитног рада, планира се развојним планом школе и саставни је део годишњег плана рада. Извештај о остваривању програма заштите је саставни део Годишњег извештаја о раду установе и доставља се Министарству просвете, односно надлежној школској управи.
УСТАНОВА ЈЕ ДУЖНА ДА ИНТЕРВЕНИШЕ УВЕК КАДА ПОСТОЈИ СУМЉА ИЛИ САЗНАЊЕ ДА УЧЕНИК ТРПИ НАСИЊЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ, БЕЗ ОБЗИРА НА ТО ГДЕ СЕ ОНО ДОГОВДИЛО, ГДЕ СЕ ДОГАЂА ИЛИ ГДЕ СЕ ПРИПРЕМА.

 

Преузмите:

Презентацију за ученике
Презентацију за родитеље