Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:

info@ossmarkovic.edu.rs

ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265
 

Школа без насиља

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА

Интерни протокол за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

Унутрашња заштита мрежа (у даљем тексту УЗМ) дефинише ко, када и како реагује у случајевима свих облика и нивоа насиља у школи „Светозар Марковић“, Београд.
Садржај овог документа је у сагласности са „Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занмаривање“, који је објављен у Сл. Гласнику РС бр. 30/2010. којим се регулише област спречавања насиља у школама у Србији.
Под насињем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.
Следи преглед ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРЕМА НИВОИМА НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА!

Први ниво

Други ниво

Трећи ниво

Први ниво, интервенција

Други ниво, интервенција

Трећи ниво, интервенција

ОСТАЛЕ ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

Забрана насиља, злостављања и занемаривања у установи односи се НА СВАКОГА – ученике,запослене, родитеље и трећа лица.
Школа је дужна да обезбеди услове за сигурно и подстицајно одрастање и развој ученика, заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања и социјалну реинтеграцију детета и ученика које је извршило, односно било изложено насиљу, злостављању или занемаривању.
Школа је дужна да упозна све запослене, децу, ученике и родитеље са њиховим правима, обавезама и одговорностима, прописаним законом, Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, , злостављање и занемаривање и другим подзаконским и општим актима.
Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у остваривању образовно-васпитног рада, планира се развојним планом школе и саставни је део годишњег плана рада. Извештај о остваривању програма заштите је саставни део Годишњег извештаја о раду установе и доставља се Министарству просвете, односно надлежној школској управи.
УСТАНОВА ЈЕ ДУЖНА ДА ИНТЕРВЕНИШЕ УВЕК КАДА ПОСТОЈИ СУМЉА ИЛИ САЗНАЊЕ ДА УЧЕНИК ТРПИ НАСИЊЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ, БЕЗ ОБЗИРА НА ТО ГДЕ СЕ ОНО ДОГОВДИЛО, ГДЕ СЕ ДОГАЂА ИЛИ ГДЕ СЕ ПРИПРЕМА.

 

Преузмите:

Презентацију за ученике
Презентацију за родитеље