Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Правила понашања

Правила понашања - Ученици

Пронађите све неопходне информације везане за ђачки живот и правилима понашања у нашој школи.

Опширније...

Правила понашања - Родитељи

На овој страни можете пронаћи све информације неопходне ђачким родитељима у вези са правилима понашања.

Опширније...

Правила понашња - Наставници

Правила понашања за наставнике садржи информације везане за рад наставника и обавезе у школи.

Опширније...

На основу 57. став 1. тачка 1) а у вези члана 43. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 122. и 255. Статута Основне школе «Светозар Марковић» Школски одбор Основне школе “Светозар Марковић” у Београду на седници одржаној дана 25. 12. 2013. донео је

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Правилима понашања у школи уређују се правила понашања и међусобни односи ученика, запослених, родитеља односно старатеља ученика и других лица – странака у ОШ “Светозар Марковић” (у даљем тексту: школа).

 

Члан 2.

Поштовањем и применом ових правила и одговарајућом организацијом рада школе обезбеђује се несметано одвијање образовно-васпитне делатности школе, повећана безбедност ученика, очување школске имовине, општа и радна дисциплина и доприноси се бољем успеху ученика, угледу школе и стварају основе за боље и савременије услове рада.

 

Члан 3.

У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља.

 

Члан 4.

Лица која обављају образовно-васпитни рад и друга лица запослена у школи нарочито ће промовисати једнакост међу свим ученицима и активно се супротстављати свим врстама дискриминације и насиља.

 

Члан 5.

У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.
Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар задужен за област образовања и министар надлежан за људска и мањинска права.

 

Члан 6.

У школи је забрањено физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја или достојанства личности ученика или запосленог.
Занемаривање или немарно поступање представља пропуштање школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.
Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

 

Члан 7.

Под физичким насиљем сматра се:
1) физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;
2) свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;
3) насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.
Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.
Под социјалним насиљем сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности школе.

 

Члан 8.

У школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из члана 6. ових Правила од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, стручним сарадником или другим запосленим.
Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

 

Члан 9.

Поступање у школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања које прописује министар задужен за област образовања, као и према Правилнику о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Основне школе “Светозар Марковић”.
Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар задужен за област образовања.

 

Члан 10.

У школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора школе у те сврхе.
У школи није дозвољено деловање секти.