Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:

info@ossmarkovic.edu.rs

ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Савет родитеља

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

 

Савет родитеља је саветодавно тело у школи, које чини по један представник родитеља ученика сваког одељења.Делокруг рада, број чланова, начин избора и друга питања уређују се Статутом школе.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

 

Септембар:

 • Конституисање Савета родитеља
 • Упознавање са Пословником о раду Савета родитеља и планом рада
 • Информација о раду школе и успеху ученика у претходној школској години
 • Упознавање са Годишњим планом рада школе
 • Упознавање са Развојним планом школе
 • Упознавање са програмом рада школе за текућу школску годину
 • Избор представника родитеља у стручне тимове

 

Новембар:

 • Информација о успеху ученика на првом класификационом периоду
 • Анализа досадашњег рада школе и сарадња са родитељима
 • Активности у вези реализацијом Школског развојног плана и самовредновања

 

Фебруар:

 • Упознавање са полугодишњим извештајем о раду школе и успеху ученика
 • Упознавање са предстојећим активностима школе
 • Активности у на реализацији школског развојног плана
 • Информације о завршном испиту и договор о прослави мале матуре

 

Април – Мај:

 • Успех ученика на крају трећег класификационог периода
 • Разматрање предлога изборних предмета и уџбеника
 • Доношење одлуке о организацији рекреативне наставе, излета и екскурзија за ученике за наредну школску годину
 • Евалуација програма сарадње са родитељима у овој школској години