Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:

info@ossmarkovic.edu.rs

ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Школски одбор

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

Школски одбор има положај и овлашћења органа управљања школом.
Школски одбор именује и разрешава оснивач. Школски одбор има девет чланова. Број и састав школског одбора утврђује се актом о оснивању односно Статутом.

 

Школски одбор:
1. Доноси статут школе, правила понашања и друге опште акте
2. Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада школе и усваја извештаје о њиховом остваривању
3. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике
4. Доноси финансијски план школе
5. Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи
6. Разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшања услова рада и остваривање образовно-васпитног рада
7. Одлучује по жалби односно приговору на решење директора
8. Разматра и друга питања у складу са Законом, Актом о оснивању и Статутом школе

Чланови школског одбора

 

Школски одбор има девет чланова.

 

Чланови школског одбора из редова наставника су:

 

Ивана Вуковић – учитељица,

 

Владанка Владовић – наставница историје

 

Марина Радовановић – учитељица и библиотекар.

 

Чланови из реда родитеља су:

 

Драгана Станојевић – запослена у Заводу са вредновање квалитета образовања и васпитања,

 

Мирјана Николић – докторка-педијатар и

 

Стеван Вилотијевић  – дипл.инжењер машинства.

 

Чланови, представници локалне самоуправе су:

 

Коста Маловић  – Помоћник председника општине Врачар (председник),

 

Весна Роквић  – финансијски директор ЈКП Београдске пијаце,

 

Невена Антошин – наставник веронауке.

 

Записнике са састанака Школског одбора води Тамара Јоцић, секретар школе.