Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265

Школски одбор

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

Школски одбор има положај и овлашћења органа управљања школом.
Школски одбор именује и разрешава оснивач. Школски одбор има девет чланова. Број и састав школског одбора утврђује се актом о оснивању односно Статутом.

 

Школски одбор:
1. Доноси статут школе, правила понашања и друге опште акте
2. Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада школе и усваја извештаје о њиховом остваривању
3. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике
4. Доноси финансијски план школе
5. Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи
6. Разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшања услова рада и остваривање образовно-васпитног рада
7. Одлучује по жалби односно приговору на решење директора
8. Разматра и друга питања у складу са Законом, Актом о оснивању и Статутом школе

 

Чланови школског одбора

 

3 члана, Локална самоуправа:
– Гордана Зубац, председник ШО, Завод за уџбенике и наставна средства
– Снежана Јовановић, Професор математике XIV београдска гимназија
– Биљана Буловић, Класични филолог, Школа страних језика „Helen Doron“

 

3 члана, Представници школе:
– Светлана Бабић, Учитељица
– Владанка Владовић, Наставник историје
– Марина Радовановић, Библиотекар

 

3 члана, Представници родитеља:
– Јасмина Буцаловић, Пројектни менаџер, Smart plus DOO
– Ана Томанић, Правник, Институт за економију и право
– Драгана Станојевић, Завод за вредновање васпитања и образовања