Адреса:
Хаџи Милентијева бр. 62 11000 Beograd
Телефон:
011/ 24 33 025
Телефон директора:
011/ 24 48 744
Е-маил директора
direktor@ossmarkovic.edu.rs
Е-маил:
ossmark@eunet.rs
ПИБ:
100288907
Матични број:
7004265
 

Ђачки парламент

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Према Закону о основама система образовања и васпитања и у овој школској години биће конституисан нови Ученички парламент школе, састављен од по два ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда, изабраних демократски, на часовима одељенског старешине, а по потреби, у рад парламента ће бити укључени и ученици од 4. до 6. разреда. Координатор ће бити Невена Влајић, наставница географије, а подршку ученицима и коодинирање рада пружаће и библиотекар школе Марина Радовановић, разредне старешине, учитељи, стручни сарадници и директор школе.Парламент ће се састајати једном месечно, а по потреби и чешће.

 

Ученички парламент може да се бави:

  1. Давањем мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, директору, савету родитеља, нпр. о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану…
  2. Организовањем или учешћем у организацији слободних и ваннаставних активности, спортских и других такмичења и свих манифестација ученика у школи и ван ње;
  3. Активним учешћем у  планирању развоја  и  самовредновања школе
  4. Предлагањем чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика и избором представника у другим органима школе
  5. Разматрањем односа и сарадње ученика и наставника, стручних сарадника и свих запослених у школи, као и ученика и ученика;
  6. Обавештавањем ученика о питањима од значаја за школски живот.

Септембар

– Конструисање Ученичког парламента
– Информисање чланова о Програму и Пословнику Ученичког парламента у основној школи „Светозар     Марковић“
– Информисање о организационој структури школе и годишњем програму рада школе
– Усвајање основних докумената (програм, пословник… за 2016/17. год.)
– Избор председника и заменика, секретара, координатора за поједине програмске области
– Избор представника парламента у школском тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
– Избор два представника парламента за рад у школском одбору, без права одлучивања
– Избор два члана за рад у Активу за развојно планирање и тиму за самовредновање школе
– Избор представника парламента за рад у Општинском ученичком парламенту и канцеларији за младе Општине Врачар

Октобар - Децембар

– Предлог тема појединачних области деловања:
А. Безбедност и одговорност ученика (дежурства и правила понашања. Кућни ред у школи, формирање Кутије поверења и организовање Дана помирења, учешће у Форум театру)
Б. Спортски програм у школи (турнири спортски и шаховски)
Ц. Културни и забавни програм у школи (представе, приредбе)
Д. Настава и учење (посебно Интердисциплинарна настава и Угледни часови, план писмених и контролних вежби)
Е. Права и обавезе ученика
– Утврђивање рокова и обавеза у вези са реализацијом програма рада
– Техничке потребе за рад Ученичког парламента (простор, време)
– Извештај о упису ученика у средње школе 2015/16 године.
– Покретање хуманитарне акције у школи
-Учешће у раду општинског ученичког парламента (такмичење у дебати)
– Учешће у изради школског сајта
– Формирање огласне табле Ученичког парлмента
– Подношење ученичких иницијатива за унапређење живота и рада школе
– Реализација културне/забавне манифестације
– Разговор о изостајању ученика са наставе
– Ученичке иницијативе за унапређивање школског живота

Јануар - Фебруар

– Евалуација реализованог програма у првом полугодишту
– Припрема спортских активности
– Школски успех ученика у првом полугодишту

Март

– Анализа свакодневне организације рада у школи, кућни ред

Април

– Организовање посета/излет за ученике
– Организација учешћа на Београдском маратону
– Реализација једне акције у корист ученика

Мај

– Реализација спортске манифестације
– Презентовање Извештаја о раду Ученичког парламента, анализа, оцена, и договор око будућих смериница рада
– Разговор о наставку школовања, табела жељених школа и смерова за генерацију матураната